VIDAR (Video- och datorbaserad arbetsanalys) »

VIDAR är ett verktyg att använda vid participativ arbetsmiljöutveckling, individuell arbetsplatsutformning, rehabärenden samt i undervisning om belastningsergonomi (både generell och företagsspecifik). 

VIDAR utvecklades vid Arbetslivsinstitutet. Den första versionen för DV-kamera och bärbar dator togs fram 2002. I beslut vid Arbetslivsinstitutet (februari 2007) överläts VIDAR (version 4.0) till Mikael Forsman.

I version tillfördes bl.a. en "checklista" som är baserad på de belastningsergonomiska föreskrifterna. Den nu aktuella versionen, 4.2, har utvecklats för Window Vista och säljs via den här hemsidan för 3000 kr (exkl. moms). 

Det behövs metoder för att minska belastningsskdorna
Belastningsskadorna är fortfarande den största arbetsrelaterade orsaken till sjukfrånvaro. Färre skador gynnar alla inblandade - medarbetare, företag och samhället. Sambanden mellan en arbetssituation och belastningsskada är idag komplexa. Med hjälp av en ny metod, VIDAR, går det nu att på ett participativt sätt (där medarbetarna deltar) identifiera och hitta lösningar till belastande situationer och på så sätt sänka kostnaderna.

Medarbetaren är också expert
Metoden bygger på att en person videofilmas i sitt dagliga arbete och påfrestande fysiska och psykiska arbetssituationer identifieras. Personal och ledning diskuterar sedan bildsekvenserna och arbetar fram lösningar.

Medarbetaren är expert på sin arbetssituation och bör medverka då belastande arbetsmoment/situationer identifieras.

Bilder från VIDAR analysverktyg

VIDAR utvecklas fortfarande. Version 4.1 togs fram i samarbete med Arbetsmiljöverket och en grupp ergonomer från företagshälsovården. Där det bland annat ingår en "checklista" som är baserad på de belastningsergonomiska föreskrifterna (AFS 1998:1). Rapporten, som enkelt skrivs ut, efter en analys, innehåller gula och röda markeringar för situationer eller hela arbeten som enligt föreskrifterna och ergonomens bedömning kan innebära risk för belastningsskador för de anställda.

Bilder underlättar kommunikationen
Risken för missförstånd och konflikter minskar om man kan peka på en bild när man vill förklara vad man menar eller hur man uppfattar en sak. Diskussionen i en projektgrupp blir också livligare om det som diskuteras stöds av bilder från den verkliga arbetsplatsen.

Genom att videofilma, identifiera situationer och sedan tillsammans gå igenom bilderna ökar engagemanget hos både personal och ledning att verkligen förändra arbetssituationen.

 

Priser »

1   användare:    3000 kr. exkl. moms
3   användare:    6000 kr. exkl. moms
10 användare: 12000 kr. exkl. moms

Ladda ner »

Prova VIDAR analysverktyg
Här kan du ladda ned och prova det analysverktyg, ett Windows-program, som också hör till VIDAR. Filen är i Zip-format. Klicka på Set-up så installeras programet där även exempel finns att titta på.
VIDAR demo (ca. 36 MB)

Användarhandledning 4.0
(723 kb)

Rapporter »

Läs mer om VIDAR-metoden (rapport till VINNOVA 2003)
Om VIDAR (610 kb)

Proceedings of IEA 2003
An Easy-To-Use Participative Video-Computer Method for Ergonomic Evaluation of Complex Work (310 kb)

Proceedings of NES 2006
A video-based method for ergonomic evaluation – now with a checklist based on the Swedish ergonomic regulations (269 kb)

Proceedings of IEA 2006
A checklist extension of VIDAR – a participative video-based method for ergonomic evaluation(246 kb)
 

 

VIDARweb.se © 2007-9 • Mikael Forsman • Stockholm